17 Aralık 2014 Çarşamba

Kutbu'r-Rabbânî ve heykelü'n-Nûrânî câmiu'l-ulûmi ve'l-Meânî es-Seyyid, eş-Şeyh Hâce Mahmûdü's-Sâminî el-Pâlûvî el-Hüseynî (kaddesallâhü sirrahü'l âlî) Efendimiz Hazretlerinin vefâtına dâir Mersiyye'dir.

Kutb-ü Âlem, Şeyh-i efhâm, Hâce-î Kevnû Mekan,
Yakmadâ hicr'in bizî ey Mürşid-i İns île can.
Firkatînê sabr mümkin mî eyâ Gavs-î zamân
Hicr'ine canlar dayanmaz, yandı cânım el'aman,
El'aman Yâ Seyyidî, yakdî firâkın el'aman
Rihlet îdûb Âlem-î Lâhûtu kıldın âşiyan.
"Küllü şey'in hâlikün" dêdi çün Rabb-î Müsteân,
Emrine ferman'ber ôlub gitti ô Kutb-û Cihan
Bu firâk'â ağladî hep ârifân û âşıkan
Ağlayâlım, yânalım derdi île biz dê sâlikân
El'aman Yâ Seyyidî, yakdî firâkın el'aman,
Rihlet îdüb Âlem-î Lâhûtu kıldın âşiyan.
"İrciî" emrin işittî pîrimiz kıldî sefer,
Böyledir pâzâr-ı Âlem; her gelen elbet gider.
Maksad-î sıdk'â erîşüb eyledî Me'vâ mekarr
Yok bu derdin çâresi yânıb gidem ben dê meğer,
El'aman Yâ Seyyidî, yakdî firâkın el'aman
Rihlet îdüb Âlem-î Lâhût'u kıldın âşiyan.

1 Aralık 2014 Pazartesi

es-Seyyid, eş-Şeyh Hâce Mahmûdü's-Sâminî el-Pâlûvî el-Huseynî Kuddise Sirruhül âlî Efendimiz Hazretlerinin vefâtına

Gavs-i â'zam ve Mürşîd-i efham ve Pîr-i muazzam, Hâce-i Cihan ve Server-i hâcegân, Tâc-ı Sirr-ı Nakşiyân ve kurre-i ayn-i Sâminân, Müceddidüddîn, Muhyissünenü's-Seniyyet-i Seyyidü'l-Mürselîn, Kutbul Hakkanî, Vâkıf-ı Esrâr-ı Sübhânî el-Mukbili ilâ Evc-i Lâmekânî, ve'l-heykelinnûrânî, câmii'l-ulûm ve'l-meânî, es-Seyyid, eş-Şeyh Hâce Mahmûdü's-Sâminî el-Pâlûvî el-Huseynî Kuddise Sirruhül âlî Efendimiz Hazretlerinin vefâtına

TARİH
Kutb-i vakt îken azîzim içti firkat câmınî,
Âlem-i Lâhût'a gittî buldu vuslat kâmınî.
Bâyezîd-î Asr idî, gittî Cihandan âh kim,
Sarfederdî Ümmet'in irşâdına eyyâmınî.
Nakşiyâ'nın pîşüvâ'sı, ârif-î Billâh idî,
Kim sunardî ârifân'â bezm-i vahdet câmınî.
Dehr-i fânî'yî bırakub gitti çün ol Cennet'ê
Anda kurdû Hazretî Pir Devr'inî, Hengâm'ınî.
Bir aceb târih olur, tâdâd edersem nâmınî,
Bedriyâ îrişdi bîzê Hâce Mahmûd Sâminî. 1314

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün