1 Aralık 2014 Pazartesi

es-Seyyid, eş-Şeyh Hâce Mahmûdü's-Sâminî el-Pâlûvî el-Huseynî Kuddise Sirruhül âlî Efendimiz Hazretlerinin vefâtına

Gavs-i â'zam ve Mürşîd-i efham ve Pîr-i muazzam, Hâce-i Cihan ve Server-i hâcegân, Tâc-ı Sirr-ı Nakşiyân ve kurre-i ayn-i Sâminân, Müceddidüddîn, Muhyissünenü's-Seniyyet-i Seyyidü'l-Mürselîn, Kutbul Hakkanî, Vâkıf-ı Esrâr-ı Sübhânî el-Mukbili ilâ Evc-i Lâmekânî, ve'l-heykelinnûrânî, câmii'l-ulûm ve'l-meânî, es-Seyyid, eş-Şeyh Hâce Mahmûdü's-Sâminî el-Pâlûvî el-Huseynî Kuddise Sirruhül âlî Efendimiz Hazretlerinin vefâtına

TARİH
Kutb-i vakt îken azîzim içti firkat câmınî,
Âlem-i Lâhût'a gittî buldu vuslat kâmınî.
Bâyezîd-î Asr idî, gittî Cihandan âh kim,
Sarfederdî Ümmet'in irşâdına eyyâmınî.
Nakşiyâ'nın pîşüvâ'sı, ârif-î Billâh idî,
Kim sunardî ârifân'â bezm-i vahdet câmınî.
Dehr-i fânî'yî bırakub gitti çün ol Cennet'ê
Anda kurdû Hazretî Pir Devr'inî, Hengâm'ınî.
Bir aceb târih olur, tâdâd edersem nâmınî,
Bedriyâ îrişdi bîzê Hâce Mahmûd Sâminî. 1314

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün

0 yorum :

Yorum Gönder