11 Aralık 2015 Cuma

Hedefi Mevlâ ve Niyeti Hâlis Olan Murâda Erer

Vaktiyle zâtın birisinin hânesine îtibarlı ve sayılan kimselerden bâzıları misâfir gelir. Misafirlere ikram için o zât, kölesine dört dirhem vererek, çarşıdan bazı şeyler almak üzere gönderir. Köle bir câminin önünden geçerken, içeride vaz’eden birinin sesini duyar ve onu dinlemek üzere câmiye girer. O sırada cemâatten fakîr birisi ayağa kalkarak, cemâatten dört dirhem talepte bulunur. Vâiz de: “Kim bu kimseye istediği dört dirhemi verirse ben ona dört duâda bulunacağım” der. Bunun üzerine köle elindeki dört dirhemi hemen o kimseye verir. Vâiz köleye, duâları hangi mevzuda istediğini sorar. Köle: “Kendinin kölelikten âzâd olması, efendisinin düşkün olduğu sefâhattan halâs ve salâhı, sâlisen, îfâ-yı ubûdiyyet için vüs’at-ı mâişeti ve refah hâli, râbian da kendisinin, efendisinin, vâiz efendinin ve hazır olan cemâatin af ve mağfiret olması için duâda bulunmasını” vaizden taleb eder. Vâiz de duâ eder. Köle eli boş olarak eve ve efendisine döner. Efendi kölenin ne için geç kaldığını sorar. Köle de olanı olduğu gibi anlatır. Bunun üzerine efendi köleyi hemen âzâd ederİ kendisi de tevbe ve istiğfarda bulunarak salâh-ı hâle döner. Köleye de bi hayli dünyalık verdikten sonra: “Duânın dördüncü kısmının elinden gelmeyeceğini” söyler. O gece bu zât C.Hakk’ı rüyâsında görür. C.Hakk ona hitaben: “Sen elinden geleni yaptın, esirgemedin. Ben ise Cevâd(çok ihsan sâhibi) ve Kerîm ve Rabbü’l-âlemin’im. Ben de hem seni, hem köleyi, hem de o vâizle o cemâati toptan afvü mağfiret ettim” buyurur.

           Bu kıssada hisseler vardır; Evvelen; o vâiz gibi sözüne sâhib olmak gerekir… Sâniyyen; sıdk ve ihlâsla infakda bulunmak…sâlisen; mal’ın efendisine ait olduğunun unutulmaması… Rabian; kendi nefsimiz için istediğimiz hayır duâyı umuma teşmîl etmek… Hâmisen; Emr’i dinde tâ’lîm ve teallümü îkaz edici mev’izenin faydalarını unutmamak lâzımdır. Elhasıl bir mü’minin hedefi Mevlâ olursa onun niyyet ve kas-ü himmeti onu Mevlâsına vâsıl kılar, hattâ belki de o anda vasıldır, bilinmez…

0 yorum :

Yorum Gönder